Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις

Παρεχόμενος Εξοπλισμός Aquamachines
7 Μαρτίου, 2018
Δημοσιεύσεις Ισολογισμών
7 Μαρτίου, 2018

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις

H Safetykleen Hellas ΕΠΕ διατηρεί αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και στη ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου (Φ14.Α.Λ 2279 ) για την αποθήκευση επικινδύνων και μη αποβλήτων. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων με αριθμό 0020 (ΚΥΑ 13588/725/06) και έχει Πανελλαδική Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων αποβλήτων των κωδικών Ε.Κ.Α. 14.06.03* (απόβλητα διαλύτη) και 13.08.99* (απόβλητα αλκαλικών σαπώνων).